ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Contact Us

Email: primary.devdaksh@gmail.com

Phone: 9958687132

Company: OM Pvt.

Location: Bengaluru, India

About Us · Contact Us · Feedback · FAQ · Privacy Policy · Terms & Conditions